• اشتراک
مقاله درباره سیمان نانو‌کامپوزیتی کلسیم سولفات-هیدروکسیآپاتیت 34 صفحه - تالیف شرکت مبتکران پاک فن
با حضور فاز آپاتیت در فرمولاسیون سیمان کلسیم سولفات برای تشکیل سیمان استخوانی کامپوزیت عیوب متعددی اتفاق می‌افتد. استحکام مکانیکی کم این کامپوزیت کاربرد آن را در محل‌های تحت تنش محدود می‌کند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- بیوسرامیک‌ها
1-1- شیشه های زیست سازگار
1-2- ترکیبات فسفات کلسیم
2- انواع سیمانهای استخوانی
2-1- سیمانهای بر پایه پلی متیل متا اکریلات
2-2- سیمانهای کلسیم فسفاتی
2-3- سیمانهای پایه کلسیم سولفات
2-3-1- بررسی ساختار و فازهای کلسیم سولفات
2-3-2- فرایند گیرش سیمان کلسیم سولفات
3- فاکتورهای موثر بر گیرش سیمان‌ها
4- مزایا و معایب سیمان‌های کلسیم سولفاتی
5- انواع کامپوزیت‌های کلسیم سولفات
5-1- کامپوزیت کلسیم سولفات – کلسیم فسفات
5-2- کامپوزیت کلسیم سولفات - آلژینات - کایتوسان
5-3- کامپوزیت کلسیم سولفات – تریکلسیم سیلیکات
5-4- کامپوزیت کلسیم سولفات –دیکلسیم سیلیکات
5-5- کامپوزیت کلسیم سولفات - هیدروکسی آپاتیت
6- مراجع
کد گزارش: NANO006A
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.