• اشتراک
آشنایی با فرزندان ویاران چهارده معصوم
سرشناسه : ام‍ی‍ری‌پ‍ور، اح‍م‍د، ‏‫1333 - ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌ و ی‍اران‌ چ‍ه‍ارده‌م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ / م‍ول‍ف‌ اح‍م‍د ام‍ی‍ری‌‌ پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ‏‫م‍ش‍ه‍د‬‏‫: راز ت‍وک‍ل‌‬‏‫، 1380.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏255 ص‌.‬‬: م‍ص‍ور.
‏شابک ‭964-5923-31-X :‬‬‬
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌80-3224
آدرس ثابت این کتاب در کتابخانه ملی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/623281
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.