• اشتراک
تعاريف پايه (دانلود - 3.71 مگابايت) تعريف مفهوم داده تعريف مفهوم اطلاعات تعريف مفهوم پايگاه داده ها آشنايي با عناصر اصلي پايگاه داده ها روش هاي نگهداري اطلاعات (دانلود - 4.49 مگابايت) سيستم فايلي ساده و....
<p>پدیدآورنده اثر: <span style="color:#008080"><strong>شرکت مهندسی نوین پندار</strong></span><br /> سال انتشار: <span style="color:#008080"><strong>1394</strong></span></p> <hr /> <p><strong>فصل اول : آشنايي با پايگاه داده</strong><br /> پيشگفتار<br /> تعريف مفهوم داده<br /> تعريف مفهوم اطلاعات<br /> تعريف مفهوم پايگاه داده ها<br /> آشنايي با عناصر اصلي پايگاه داده ها<br /> سيستم فايلي ساده<br /> پايگاه داده<br /> مدل رابطه اي<br /> آشنايي با موجوديت<br /> آشنايي با ركورد<br /> آشنايي با فيلد<br /> آشنايي با ارزش<br /> آشنايي با سيستم مديريت پايگاه داده<br /> آشنايي با SQL<br /> كليد<br /> تعريف مفهوم كليد<br /> آشنايي با كليد كانديد<br /> آشنايي با كليد تركيبي<br /> آشنايي با كليد اصلي<br /> آشنايي با كليد خارجي<br /> اشياء پايگاه داده (دانلود - 2.88 مگابايت)<br /> آشنايي با جدول<br /> آشنايي با فرم<br /> آشنايي با پرس و جو<br /> آشنايي با گزارش<br /> نرمال سازي<br /> نرمال سازي سطح 1<br /> نرمال سازي سطح 2<br /> نرمال سازي سطح 3<br /> تعريف پروژه<br /> <strong>فصل دوم : شروع به كار با اكسس</strong><br /> ايجاد بانك اطلاعاتي مدل رابطه اي<br /> ايجاد يك بانك اطلاعاتي<br /> فراخواني بانك اطلاعاتي<br /> آشنايي با محيط اكسس<br /> آشنايي با بخش هاي مختلف نرم افزار<br /> بررسي سربرگ ها<br /> بررسي نماها<br /> آشنايي با Quick Access<br /> <strong>فصل سوم : كار با جداول</strong><br /> ايجاد جدول<br /> روش ايجاد جدول<br /> ذخيره كردن و نامگذاري<br /> حذف جدول<br /> قواعد نام گذاري فيلدها و اشياء<br /> انواع داده<br /> آشنايي با انواع داده متني<br /> آشنايي با انواع داده عددي<br /> آشنايي با انواع منطقي ، لينك و شيء<br /> فرمت<br /> تعيين فرمت براي داده هاي متني<br /> تعيين فرمت براي داده هاي عددي<br /> تعيين فرمت براي داده تاريخ/زمان<br /> تعيين روش ورود اطلاعات<br /> ايجاد قوانين در ورود اطلاعات<br /> آشنايي با عملگر هاي مقايسه اي<br /> آشنايي با عملگرهاي منطقي<br /> ايجاد قوانين صحت<br /> خصوصيات مربوط به فيلدها<br /> آَشنايي با خصوصيات نوع داده AutoNumber<br /> آَشنايي با خصوصيات نوع داده Number<br /> آَشنايي با خصوصيات نوع داده Text<br /> آَشنايي با خصوصيات نوع داده AutoNumber<br /> پياده سازي جداول مربوط به پروژه<br /> ايجاد ارتباط بين جداول (Relationship)<br /> <strong>فصل چهارم : سازماندهي جداول و ركوردها</strong><br /> ويرايش جداول<br /> تغيير نام و نوع فيلدها<br /> تغيير ترتيب فيلدها و درج فيلد جديد<br /> تغيير نام جدول<br /> اصول ورود داده ها<br /> پيمايش ركوردها<br /> حركت بين فيلدها<br /> پركردن فيلدها<br /> قالب بندي ستون ها<br /> تغيير اندازه سطرها و ستون ها<br /> تغيير نوع و اندازه دستخط<br /> مديريت خطوط راهنما<br /> پنهان كردن فيلدها<br /> جستجو و جايگزيني مقادير<br /> مرتب سازي و فيلتر ركورد ها<br /> مرتب سازي صعودي و نزولي<br /> فيلتر با مقدار خاص<br /> اعمال شروط در فيلترگذاري<br /> <strong>فصل پنجم : ايجاد فرم</strong><br /> آشنايي با مفهوم فرم و ايجاد فرم<br /> توضيح كاربرد فرم<br /> ساده ترين روش ايجاد فرم<br /> پيمايش ركوردها<br /> مديريت چيدمان اجزاي فرم<br /> آشنايي با سربرگ هاي مديريت چيدمان فرم<br /> اضافه كردن سطر و ستون<br /> تغيير اندازه يا موقعيت كنترل ها<br /> آشنايي با ويزارد ايجاد فرم<br /> استفاده از FormWizard<br /> ايجاد ارتباط بين فرم ها<br /> <strong>فصل ششم : طراحي فرم</strong><br /> ايجاد فرم در نماي طراحي فرم<br /> تعيين اندازه فرم<br /> اضافه كردن كنترل ها<br /> آشنايي با خصوصيات كنترل ها<br /> اتصال فرم به جدول و استفاده از فيلدهاي آن<br /> آشنايي با كنترل ها<br /> آشنايي با برچسب<br /> آشنايي با جعبه متن<br /> آشنايي با كنترل هاي منطقي<br /> آشنايي با ليست آبشاري<br /> تنظيم تغذيه خودكار ليست آبشاري از جدول خاص<br /> پيمايش ركوردها (جستجو)<br /> ايجاد كنترل پيمايش و جستجو با استفاده از ليست آبشاري<br /> تعيين ترتيب حركت بين كنترل ها<br /> آشنايي با كنترل كليد<br /> آشنايي با انواع ديگر فرم<br /> Datasheet<br /> Multiple Items<br /> Split Form<br /> ايجاد فرم هاي چندتايي (Navigation Form)<br /> ايجاد Navigation Form<br /> كنترل ظاهري Navigation Form<br /> <strong>فصل هفتم : پرس و جو</strong><br /> آشنايي با مفهوم پرس و جو<br /> ايجاد پرس و جو با استفاده از ويزارد<br /> ساخت پرس و جو در مد طراحي<br /> استفاده از شرط تهي<br /> استفاده از پارامترهاي متغيير در شرط<br /> استفاده از كاراكترهاي عام در شرط<br /> آشنايي با مفهوم And و OR<br /> استفاده از عملگرهاي مقايسه اي در شرط<br /> اصول انجام عمليات محاسباتي در پرس و جو<br /> خلاصه آمار با استفاده از ويژگي گروه بندي<br /> كار با تابع جمع<br /> كار با تابع ميانگين<br /> كار با تابع بيترين/كمترين<br /> <strong>فصل هشتم : پرس و جوهاي عملياتي</strong><br /> به روز رساني<br /> ايجاد جدول<br /> ادغام جداول<br /> حذف داده ها<br /> CROSSTAB<br /> <strong>فصل نهم: گزارش گيري</strong><br /> آشنايي با مفهوم گزارش و ايجاد گزارش<br /> ايجاد گزارش<br /> آشنايي با مرز بندي كاغذ و تنظيم اندازه گزارش<br /> مديريت چيدمان اجزاي گزارش<br /> اضافه كردن آيكون<br /> تغيير اندازه اجزاي گزارش<br /> تغيير ظاهر اجزاء مثل رنگ ، دستخط و ...<br /> ايجاد گزارش با استفاده از ويزارد<br /> استفاده از ويزارد<br /> گروه بندي ركوردها با استفاده از ويزارد<br /> گروه بندي ، مرتب سازي و محاسبه مجموع<br /> ايجاد گزارش در مد طراحي<br /> قالب بندي شرطي<br /> قالب بندي شرطي با استفاده از عملگرهاي مقايسه اي و شرط خاص<br /> قالب بندي شرطي با استفاده از عبارت محاسباتي<br /> قالب بندي شرطي بر مبناي مقايسه با ساير ركوردها<br /> ايجاد برچسب<br /> پيش نمايش چاپ<br /> <strong>فصل دهم: كار با ماكرو ها</strong><br /> ايجاد ماكرو<br /> ماكرو نويسي روي كنترل كليد<br /> ضميمه كردن ماكروهاي داده به جداول<br /> ايجاد ماكرو Startup<br /> <strong>فصل يازدهم: مديريت بانك اطلاعاتي</strong><br /> دسته بندي اشياء<br /> ايجاد كلمه عبور براي پايگاه داده</p>
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.