• اشتراک
کرمی برای رفع جوشهای سرسیاه و جوشهای ریز و قرمز و پوستهای چرب و کسانی که از جوش رنج می برند با استفاده از این کرم می توانند برای همیشه راحت شوند. استفاده از این کرم برای جوشهای قرمز . اگزما و جوشهای چرکی بسیار عالی می باشد.
کرمی برای رفع جوشهای سرسیاه و جوشهای ریز و قرمز و پوستهای چرب و کسانی که از جوش رنج می برند با استفاده از این کرم می توانند برای همیشه راحت شوند. استفاده از این کرم برای جوشهای قرمز . اگزما و جوشهای چرکی بسیار عالی می باشد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.