• اشتراک
کتاب ویژگی‌های سلمان فارسی نوشته عبدالکریم پاک‌نیاتبریزی
ویژگی‌های سلمان فارسی:
سرشناسه :پ‍اک‌‌ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ویژگی‌های سلمان فارسی: تربیتی، اخلاقی، اجتماعی،
سیاسی به همراه زندگی‌نامه کامل/ نویسنده عبدالکریم پاک‌نیاتبریزی؛ به کوشش
نصیر جینورلنگرودی.
‏مشخصات نشر:قم: آوای منجی‏‫، 1395.
‏مشخصات ظاهری :‏‫688ص.
‏شابک :‏‫978-600-420-006-6
‏موضوع:س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، ‏‫ - 36ق.- فضائل
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.