• اشتراک
صابون گلدوایت مشکی کسانی که کرم گولد وایت مشکی را استفاده کرده اند برای اثر دهی بهتر و نتیجه مطلوب تر کمپانی گلدن پرل اقدام به تولید صابون گلدن پرل مشکی نموده است . و مشتریان محترم این صابون را به همراه کرم مخصوص خود استفاده تا نتیجه بهتر داشته باشد.
صابون گلدوایت مشکی کسانی که کرم گولد وایت مشکی را استفاده کرده اند برای اثر دهی بهتر و نتیجه مطلوب تر کمپانی گلدن پرل اقدام به تولید صابون گلدن پرل مشکی نموده است . و مشتریان محترم این صابون را به همراه کرم مخصوص خود استفاده تا نتیجه بهتر داشته باشد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.