• اشتراک
هومی گرین از فروشگاه اینترنتی آسان نما
هومی گرین:
یک کودترکیبی با پایه ارگانیک میباشد که براساس خصوصیات اعجازانگیز هیومیک
اسید برای درختان و سایر محصولاتکشاورزی نظیر صیفی جات، غلات و … فرموله شده است .
علاوه بر نقشهای اصلاح خاک، تغییراسیدیته خاک، توسعه ریشه، جذب ومدیریت آب، در زمینه تغذیه نقش کلاتوری دارد یعنیتوانایی آنرا داردکه مواد همراه یا مجاور خود را به صورت محلول دراختیارگیاه قرار دهد.
 
هومی گرین یک کود ارگانیک حاوی اسید هیومیک می باشد و دارای عناصر غذایی ماکرو (ازت، فسفرو پتاس) میکرو (آهن و کلسیم) برایرشد محصولات کشاورزی می باشد. در pHبالای خاک که در دسترس بودن بسیاری از ماکرو و میکرو یک مشکل است، هومی گرین تا حدزیادی در دسترس بودن فسفر، آهن، روی، منگنز و … را افزایش می دهد. علاوه براین، هومی گرین دارای نیتروژن بصورت آمونیوم کمپلکسشده است و آن را در منطقه ریشه حفظ نموده و از نیتریفیکاسیون و شسته شدن آن جلوگیری کند.
هومی گرین شامل مخلوطی از اسیدهای آلی محلول در چربی ضعیف (زنجیره های کربن) و آروماتیک (حلقه های کربن) می باشد، که تحتشرایط اسیدی در آب محلول نیستند ولی تحت شرایط قلیایی در آب محلولند. لذا مهمترین مزیت هومی گرین قابلیت استفاده انها درخاکهای قلیایی نظیر خاک بیشتر مناطق ایران می باشد.
هومی گرین می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط هومی گرین تحریک می شود ولیاثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه شده که احتمالاٌ دلیل افزایش محصول می باشد.
هومی گرین بامتدهای جدید و بدون استفاده از حرارت و مواد شیمیایی بصورت گرانول تهیه شده است.
هومی گرین جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد هومی گرین کلروز گیاهان را بهبود میبخشد که احتمالاٌ نتیجه ای است از توانایی اسید هیومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیدهمی تواند در خاکهای قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند.
زمان مصرف:
از اواسط پاییز تا اواخر زمستان (بعد از اولین نوبت آبیاری سنگین) جهت درختان میوه و در خصوص سایر
محصولات همزمان با کاشت نهال یا پس از سبز شدن بذر.
نحوه مصرف:
داخل شیاری باعمق 25cm-15 (درخاکهای سنگین 15cm وخاکهای سبک 25cm ) یکطرف انتهای سایه انداز
درخت یابا فاصله 3 تا 5 سانتیمتری نهالهای گیاهان جالیزی، جهت سبزیجات و غلات به صورت گندم پاش پس از سبز شدنبذر و در مورد زعفران پس از برداشت گل بصورت گندم پاش.
میزان مصرف: مقدار 500 کیلوگرم تا 800 کیلوگرم در هکتار برای درختان میوه و برای زراعت و جالیز 300 کیلو گرم تا 500
کیلوگرم در هکتار.
تذکر: هومی گرین یک کود کامل بوده و نیازی نیست که همراه آن هیچ کود خاکی مصرف شود. تنها نیمی ازکود ازته بر
اساس نیاز گیاهان بصورت سرک در فصل بهار توصیه می شود.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.