• اشتراک
جایگزینى مناسب و بهداشتى براى ابزارهاى فلزى دستى جوش هاى سرسیاه شفافیت و تمیزى پوست و عدم بازگشت چربى
 

دستگاه مکنده (میکرودرم) جوش 

جایگزینى مناسب و بهداشتى براى ابزارهاى فلزى دستى جوش هاى سرسیاه
شفافیت و تمیزى پوست و عدم بازگشت چربى بعلت تخلیه کامل 
سه حالت تنظیم قدرت
داراى 4 سرى مختلف و باترى قابل شارژ

ویژگى چهار سر :

  • پروب میکرو کریستال : با ذرات میکرو کریستالى داراى سطح وسیعى از سطح و جذب بالاست

  • پروب فرم دایره اى بزرگ : داراى ویژگى مکش قوى

  • پروب فرم دایره اى کوچک : مکش ضعیف تر جهت پوست هاى حساس

  • پروب بیضى شکل : براى ماساژ میکرو کششى و براى چین و چروک طراحى شده است 

بهمراه شارژر و راهنما

http://d20.ir/14/Images/2823/Large/photo_2017-09-24_20-23-06.jpg
http://d20.ir/14/Images/2823/Large/photo_2017-09-24_20-25-24.jpg
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.