• اشتراک
بیوتی کلینیک از هرنوع آلودگی و ناخالصی مجزا شده است با استفاده از این کرم کک و مک و دانه های سیاه صورت و حلقه های سیاه صورت را از بین می برد. در طی دوران کوتاه هفت روز شما به خوبی این آثار را خواهید دید این کرم از ترکیب درخت کیوی تهیه شده است کیوی
بیوتی کلینیک
از هرنوع آلودگی و ناخالصی مجزا شده است  با استفاده از این کرم کک و مک و دانه های سیاه صورت و حلقه های سیاه صورت را از بین می برد. در طی دوران کوتاه هفت روز شما به خوبی این آثار را خواهید دید این کرم از ترکیب درخت کیوی تهیه شده است که کیوی آزمایش خود را قبلا در کرمهای گوری داده است.
این محصول با ترکیب روغن های خاص برای پوستهای چرب طراحی شده است و شما باید این محصل را تا حذف دائمی مشکلات ادامه دهند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.