• اشتراک
- شنـاخـت حـرکـت - حرکت با سرعت ثابت - حرکت با شتاب ثابت - ســقــوط آزاد
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل1 : حرکت بر خط راست

- شنـاخـت حـرکـت

- حرکت با سرعت ثابت

- حرکت با شتاب ثابت

- ســقــوط آزاد

پرسش ها و مسئله های فصل1

فصل2 : دینامیک و حرکت دایره ای 

- قـوانیـن حـرکـت نیـوتـون

- معرفی برخی از نیروهای خاص

- تکانـه و قانـون دوم نیوتـون

- حرکت دایره ای یکنواخت

- نـیــروی گرانـشـی

پرسش ها و مسئله های فصل

فصل3 : نوسان و موج

- نـوســـان دوره ای

- حرکت هماهنگ ساده

- انرژی در حرکت هماهنگ ساده

- تـشــدیــــــد

- مــوج و انــواع آن

- مشخـصـه های مــوج

پرسش هـا و مسئله های فصـل3

فصل4 : برهم کنش های موج

- بـازتـاب مــــوج

- شکســت مـــوج

- پــراش مـــوج

- تـداخل امــواج

-پرسش ها و مسئله های فصل4

فصل5 : آشنایی با فیزیک اتمی

- اثر فوتوالکتریک و فوتـون

- طیـف خـطــ،ـی

- مدل اتم رادرفورد - بور

- لـیــــــزر

پرسش ها و مسئله های فصل5

فصل6 : آشنایی با فیزیک هسته ای

- سـاختـار هستـــه

- پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

- شکافــت هستــه ای

- گداخت (همجوشی) هسته.ای

پرسش ها و مسئله های فصل6

جدول دوره ای عناصر

واژه نامه فارسی و انگلیسی

مـــنــابـــــع 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.