• اشتراک
فیزیک دهم رشته علوم تجربی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل 1 فیزیک و اندازه گیری   

فیزیک: دانش بنیادی -

 مدل سازی در فیزیک -

 اندازه گیری و کمیت های فیزیکی -

اندازه گیری: خطا و دقت -

 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک -

چـــــــگالی  -

پرسش ها و مسئله های فصل 1 -

فصل 2 کار، انرژی و توان   

انرژی جنبشی -

کار انجام شده توسط نیروی ثابت -

 کار و انرژی جنبشی -

 کار و انرژی پتانسیل -

 پایستگی انرژی مکانیکی  -

کار و انرژی درونی -

تــــــوان -

پرسش ها و مسئله های فصل 2 -

فصل 3 ویژگی های فیزیکی مواد    حالت های ماده -ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو -نیروهای بین مولکولی -فشار در شاره ها - شناوری و اصل ارشمیدس - شاره در حرکت و اصل برنولی -پرسش ها و مسئله های فصل 3 -فصل 4 دما و گرما   دما و دماسنجی -  انبساط گرمایی - گرمـــــــا - تغییر حالت های ماده -روش های انتقال گرما -قوانین گازها -پرسش ها و مسئله های فصل 4 -   
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.