• اشتراک
آموزش تصویری ساز دف سطح مقدماتی
این مجموع دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی میباشد.
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
درس 10-1 اجرای ضربه تم خطوط حامل وسکوت ها                        حلقه ها درس 8-1 کتاب دوم
درس 16-11 اجرای ضربه میانه                                               حلقه ها درس23-9 
درس 31-17 اجرای ضربه تم بک وچپ                                      حلقه ها درس57- 24
درس 42-32 اجرای نت چنگ وسکوت چنگ                                 کتاب دوم اجرای حرکت خیز
درس 53-43 تمرینات دوره ای                                                حلقه ها درس 82-58 کتاب دوم 
درس 58-54 اجرای ضربه اشاره وعلامت ولت                              حلقه ها درس 107-83 کتاب دوم
درس 71-59 اجرای ریتم                                                      حلقه ها درس 124-108
درس 85-72 اجرای نت دو لا چنگ                                          کتاب دوم
درس 101-86 تمرینات دوره ای                                              حلقه ها درس156-125
درس 138-102 اجرای ضربه کناره                                         کتاب دوم
درس 170-139                                                               حلقه ها درس 172-157
درس 185-171                                                               کتاب دوم
درس 195-186                                                               حلقه ها درس 180-173         
درس 234-196                                                                کتاب دوم
حلقه ها درس 9-1 کتاب اول                                                  حلقه ها درس 186-181
حلقه ها درس12-10 کتاب اول                                                کتاب دوم 
حلقه ها درس15-13 کتاب اول                                                اجرای شماره 1 

حلقه ها درس18-16کتاب اول  اجرای شماره 2
شماره شناسه اثر:046456-00093-8


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.