• اشتراک
3- جهت دریافت و ارسال گواهینامه پذیرش مقاله در کنفرانس بین‌المللی «ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز » مبلغ 100 هزارتومان
جهت دریافت و ارسال گواهینامه پذیرش مقاله در کنفرانس بین‌المللی
«ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز»
مبلغ 100 هزارتومان باید پرداخت گردد.

http://d20.ir/14/Images/4255/Large/35d3f06007b6fd.jpg
ارسال از طریق لجستیک پست مفتح تهران
http://d20.ir/14/Images/3894/Large/Logo-Small.png
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.