• اشتراک
نقاط قوت کاملا خودآموز بدون نیاز به نصب و فعال سازی کاملا تصویری و فارسی ویژه ورزش در خانه کاهش وزن و زیبایی اندام

مشخصات کلی

موضوع محصول :آموزش ورزشی

کد محصول :      991173

وزن محصول :  130

تولید کننده : گروه آموزش عرفان

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره شناسنامه اثر:  833129065678

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :   1حلقه

نوع دیسک :DVD5
آموزش جامع و تصویری پیلاتس

 

ورزش پیلاتس یکی از تمرینات یا بهتر است بگوییم رشته های
ورزشی مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل 1920توسط ژوزف
هوبرتوس پیلاتس بنیانگذاری شده است
اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ
ورزش پیلاتس در حال حاضر یکی از برنامه های ورزشی بسیار معروف امروزی در سراسر دنیا است
 اما چه چیزی باعث شده که امروزه پیلاتس تا این حد شهرت پیدا کند و محبوب شود؟
روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هایی اﺳﺖ ﮐﻪ بر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام های ﺑﺪن تمرکز دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد
اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در
ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
ورزش پیلاتس مجموعه‌ای از حرکاتی‌ است که از جاذبه، وزن بدن و
دستگاه‌های مخصوص در جهت افزایش مقاومت و توان‌تان کمک
می‌گیرد تا ماهیچه‌های تثبیت کننده‌ی بدن ورزیده و قوی شوند
ارتباط بین ذهن و بدن در این ورزش خیلی مهم است
ورزش پیلاتس به ذهن‌تان کمک می‌کند تا سطح مشخصی از آگاهی را در مورد شیوه‌ی حرکت‌های بدن خود داشته باشد
ورزش پیلاتس چه فوایدی برای سلامتی دارند ؟
ورزش پیلاتس برای جلوگیری از آسیب و ریکاوری سریع تر بدن
بعد از آسیب ساخت ماهیچه های قوی و بدون چربی با ورزش
پیلاتس تقویت و استواری عضلات مرکزی بدن با ورزش پیلاتس
تقویت کف لگن با ورزش پیلاتس ورزش پیلاتس برای ساخت
ماهیچه های قوی بهبود وضعیت بدن هنگام نشستن یا ایستادن
پیلاتس می تواند به کاهش درد کمر کمک کند پیلاتس می تواند
به کاهش وزن هام کمک کند

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.