• اشتراک
کتاب دوم 118 مشهد چاپ دوم 1392
این کتاب شامل شماره تلفنهای کلیه اصناف خراسان رضوی (بخصوص شهرستان مشهد) می باشد .
که سعی شده با همکاری کلیه اتحادیه ها اصناف، شهرکهای صنعتی، وکلیه سازمانها و نهادهای دولتی (اصناف، صنایع، نظام مهندسی، فرهنگی، نظام پزشکی )آخرین شماره های تلفن، فکـس، آدرس های پستی و اینترنتی را در یک کتاب کامل تقدیم هموطنان عزیز می گردد .
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.